HELFO

KOSTNADER I FORBINDELSE MED KJEVEORTOPEDISK
BEHANDLING

Kjeveortopedisk behandling (tannreguleringsbehandling) av barn og
ungdom er ikke gratis slik som annen tannbehandling, feks
konseverende behandling. Barn og ungdom får stønad til dekning av
utgifter i forbindelse med tannreguleringsbehandling.Betingelsen er
at det foreligger tannutviklingsforstyrrelser ,tannstillings-og
bittfeil som folketrygden har definert som stønadsberettiget samt
at behandlingen starter senest i løpet av det året man fyller 20
år. Det er utvidet stønad for familier med flere enn ett barn som
behøver tannreguleringsbehandling.

Etter 20år har man ikke lenger denne retten til refusjon.Voksne får
vanligvis ikke stønad og må betale alt selv. Unntak er voksne som
har medfødt eller ervervet craniofacial lidelse,en alvorlige
bittfeil hvor det er nødvendig med operasjon i en eller begge
kjever kombinert med tannreguleringsbehandling for å oppnå et
tilfredstillende resultat. Det kan ytes støtte ved medfødt
manglende tannanlegg (tannagenesier) og tannskader hos voksne når
slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling
gir et tilfredsstillende behandlingsresultat. Et annet unntak er
voksne med sjeldne medisinske tilstander som gir rett til gratis
tannbehandling (en oversikt over slike sykdommer foreligger hos
HELFO/Helsedirektoratet) ,uttalt nedslitte tenner forårsaket av
grav patologisk attrisjon/erosjon av vesentlig betydning for
funksjon og estetikk og hvor bittfeil må korrigeres før tennene kan
bygges opp igjen samt tannkjøttssykdommer (periodontitt).

Opplysning om kostnader for tannreguleringsbehandling for
barn,ungdom og voksne vil bli gitt ved den kjeveortopediske
undersøkelsen før en eventuell aktiv behandling starter opp.

Alle pasienter vil få ett skriftlig kostnadsoverslag før den aktive
kjeveortopediske behandling starter opp. Den kjeveortopediske
behandlingsavtalen vil inneholde informasjon om
behandlingsopplegget,honoraret,stønaden fra HELFO og egenbetalingen
(egenandel og mellomlegg).

Det er fri prissetting på alle tannlegetjenester, og dette gjelder
også for tannreguleringsbehandling.

De offentlige honorartakstene fra Helse -og omsorgsdepartementet
danner grunnlaget for støtten som ytes til
tannreguleringsbehandlingen. Utregningen av refusjonen blir gjort
av folketrygden på grunnlag av de offentlige honorartakster for
tannbehandling fastsatt av Helse-og Omsorgsdepartementet
(HOD).Disse takstene blir ikke alltid regulert i takt med
prisutviklingen. De fleste tannleger ved både offentlige og private
tannklinikker har derfor egne priser som ligger noe høyere enn de
offentlige honorartakster,såkalt mellomlegg.HELFO yter ikke
refusjon utover honorartakst fastsatt av departementet.

Egenandelen er den prosentdelen av de offentlige honorartakstene
som ikke er stønadsberettiget fra folketrygden. Egenandelen vil
derfor variere med refusjonsprosenten avhengig av
bitt/tannstillingsfeil og om det er grunnlag for
søskenmoderasjon.

Egenbetalingen for tannreguleringsbehandlingen består derfor av
egenandelen (prosentdel av offentlig takst som ikke refunderes av
trygden) og mellomlegget (tannlegens tillegg utover offentlig
takst) og omfatter den delen av kostnadene som folketrygden ikke
yter stønad for og dere ikke får refusjon for. Våre priser ligger
noe over de offentlige takster.

Vi har direkte oppgjør med HELFO og de utbetaler refusjonen til
oss. Dere betaler derfor kun egenbetalingen til oss.
En kjeveortopedisk behandling strekker seg over lang tid og pågår
ofte over flere år.I denne perioden kan uforutsette hendelser
oppstå. Overslaget for investeringskostnadene settes opp før
behandlingsstart. Så det er derfor ikke til å unngå at man av og
til ikke greier å holde seg innenfor kostnadsoverslaget og kan
komme til variere noe fra det som er estimert ved start.Dersom vi i
løpet av behandlingen ser at overslaget ikke vil holde, vil du få
beskjed om dette. Om behandlingens kostnad går utover stipuleringen
vil det bli gitt beskjed underveis og det vil sendes en
sluttregning på den resterende egenbetalingen. Egenbetalingen vil
bli fordelt over tid og det ikke nødvendigvis over en tid som
følger behandlingen.Den totale investeringskostnaden vil bli
beregnet utfra apparatur som er brukt,alvorlighetsgraden av
bittfeilen og den samlede behandlingstiden.

HELFO krever imidlertid ikke forhåndsoverslag for kostnadene etter
offentlig takst, og de vil derfor gi refusjon etter innvilget
prosentsats også for eventuelle overskridelser. Etter at den aktive
kjeveortopediske behandlingen er avsluttet, refunderer HELFO for
inntil 6 etter-kontroller. Kontroller utover dette må pasienten
betale fullt ut selv.

STØNAD TIL
TANNREGULERING

De bittfeil som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper
-henholdsvis gruppe a, b eller c-avhengig av alvorlighetsgraden av
bittfeilen.Størrelsen på stønaden varierer fra 40% til 100%
avhengig av hvilken gruppe bittfeilen hører inn under.
De forskjellige bittfeilene er angitt på skjemaet, og delt inn
i:

  • Gruppe A(Svært stort behov): 100% refusjon
  • Gruppe B(Stort behov): 75% refusjon
  • Gruppe C(Klart behov ): 40% refusjon
  • Gruppe D (Lite behov) : 0% refusjon

Dersom det er flere enn ett barn i en familie med behov behøver
regulering, får familien fra og med barn nummer to øket
trygderefusjon: I Gruppe B økes refusjonen til 90%, i Gruppe C til
60%.