HELFO

KOSTNADER I FORBINDELSE MED KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING


Kjeveortopedisk behandling (tannreguleringsbehandling) av barn og ungdom er ikke gratis slik som annen tannbehandling, feks konseverende behandling. Barn og ungdom får stønad til dekning av utgifter i forbindelse med tannreguleringsbehandling.Betingelsen er at det foreligger tannutviklingsforstyrrelser ,tannstillings-og bittfeil som folketrygden har definert som stønadsberettiget samt at behandlingen starter senest i løpet av det året man fyller 20 år. Det er utvidet stønad for familier med flere enn ett barn som behøver tannreguleringsbehandling.

Etter 20år har man ikke lenger denne retten til refusjon.Voksne får vanligvis ikke stønad og må betale alt selv. Unntak er voksne som har medfødt eller ervervet craniofacial lidelse,en alvorlige bittfeil hvor det er nødvendig med operasjon i en eller begge kjever kombinert med tannreguleringsbehandling for å oppnå et tilfredstillende resultat. Det kan ytes støtte ved medfødt manglende tannanlegg (tannagenesier) og tannskader hos voksne når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling gir et tilfredsstillende behandlingsresultat. Et annet unntak er voksne med sjeldne medisinske tilstander som gir rett til gratis tannbehandling (en oversikt over slike sykdommer foreligger hos HELFO/Helsedirektoratet) ,uttalt nedslitte tenner forårsaket av grav patologisk attrisjon/erosjon av vesentlig betydning for funksjon og estetikk og hvor bittfeil må korrigeres før tennene kan bygges opp igjen samt tannkjøttssykdommer (periodontitt).

Opplysning om kostnader for tannreguleringsbehandling for barn,ungdom og voksne vil bli gitt ved den kjeveortopediske undersøkelsen før en eventuell aktiv behandling starter opp.

Alle pasienter vil få ett skriftlig kostnadsoverslag før den aktive kjeveortopediske behandling starter opp. Den kjeveortopediske behandlingsavtalen vil inneholde informasjon om behandlingsopplegget,honoraret,stønaden fra HELFO og egenbetalingen (egenandel og mellomlegg).

Det er fri prissetting på alle tannlegetjenester, og dette gjelder også for tannreguleringsbehandling.

De offentlige honorartakstene fra Helse -og omsorgsdepartementet danner grunnlaget for støtten som ytes til tannreguleringsbehandlingen. Utregningen av refusjonen blir gjort av folketrygden på grunnlag av de offentlige honorartakster for tannbehandling fastsatt av Helse-og Omsorgsdepartementet (HOD).Disse takstene blir ikke alltid regulert i takt med prisutviklingen. De fleste tannleger ved både offentlige og private tannklinikker har derfor egne priser som ligger noe høyere enn de offentlige honorartakster,såkalt mellomlegg.HELFO yter ikke refusjon utover honorartakst fastsatt av departementet.

Egenandelen er den prosentdelen av de offentlige honorartakstene som ikke er stønadsberettiget fra folketrygden. Egenandelen vil derfor variere med refusjonsprosenten avhengig av bitt/tannstillingsfeil og om det er grunnlag for søskenmoderasjon.

Egenbetalingen for tannreguleringsbehandlingen består derfor av egenandelen (prosentdel av offentlig takst som ikke refunderes av trygden) og mellomlegget (tannlegens tillegg utover offentlig takst) og omfatter den delen av kostnadene som folketrygden ikke yter stønad for og dere ikke får refusjon for. Våre priser ligger noe over de offentlige takster.

Vi har direkte oppgjør med HELFO og de utbetaler refusjonen til oss. Dere betaler derfor kun egenbetalingen til oss.
En kjeveortopedisk behandling strekker seg over lang tid og pågår ofte over flere år.I denne perioden kan uforutsette hendelser oppstå. Overslaget for investeringskostnadene settes opp før behandlingsstart. Så det er derfor ikke til å unngå at man av og til ikke greier å holde seg innenfor kostnadsoverslaget og kan komme til variere noe fra det som er estimert ved start.Dersom vi i løpet av behandlingen ser at overslaget ikke vil holde, vil du få beskjed om dette. Om behandlingens kostnad går utover stipuleringen vil det bli gitt beskjed underveis og det vil sendes en sluttregning på den resterende egenbetalingen. Egenbetalingen vil bli fordelt over tid og det ikke nødvendigvis over en tid som følger behandlingen.Den totale investeringskostnaden vil bli beregnet utfra apparatur som er brukt,alvorlighetsgraden av bittfeilen og den samlede behandlingstiden.

HELFO krever imidlertid ikke forhåndsoverslag for kostnadene etter offentlig takst, og de vil derfor gi refusjon etter innvilget prosentsats også for eventuelle overskridelser. Etter at den aktive kjeveortopediske behandlingen er avsluttet, refunderer HELFO for inntil 6 etter-kontroller. Kontroller utover dette må pasienten betale fullt ut selv.

STØNAD TIL TANNREGULERING
De bittfeil som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper -henholdsvis gruppe a, b eller c-avhengig av alvorlighetsgraden av bittfeilen.Størrelsen på stønaden varierer fra 40% til 100% avhengig av hvilken gruppe bittfeilen hører inn under.
De forskjellige bittfeilene er angitt på skjemaet, og delt inn i:
  • Gruppe A(Svært stort behov): 100% refusjon
  • Gruppe B(Stort behov): 75% refusjon
  • Gruppe C(Klart behov ): 40% refusjon
  • Gruppe D (Lite behov) : 0% refusjon
Dersom det er flere enn ett barn i en familie med behov behøver regulering, får familien fra og med barn nummer to øket trygderefusjon: I Gruppe B økes refusjonen til 90%, i Gruppe C til 60%.